502 204 056 biuro@morena-sielpia.com.pl


Regulamin Ośrodka Morena

01. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych.

02. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez gości zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.

03. W ośrodku obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 07.00.

04. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.

05. W przypadku nie uregulowania opłaty za pobyt pierwszego dnia rezerwacji (na przykład z powodu nie przyjechania do Ośrodka) rezerwacja utrzymywana jest tylko przez 1 dobę hotelową.

06. Rezerwacja rozpoczęta nie ulega skróceniu. Po rozpoczęciu pobytu Gość zobowiązany jest zapłacić za całość pobytu.

07. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

08. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości naszego ośrodka. Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego gościa.

09. Na terenie ośrodka mogą przebywać jedynie osoby zameldowane w dniu przyjazdu, każda osoba odwiedzająca gości OW Morena powinna być zgłoszona do recepcji i opuść teren ośrodka najpóźniej do godz 22:00

10. W ośrodku obowiązuje doba hotelowa od godz. 16:00 w dniu przyjazdu do godz. 10.00 w dniu wyjazdu.

11. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Na terenie ośrodka obowiązuje całkowity zakaz podjeżdżania pod domki bez zewolenia. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

12. Do każdego domku przydzielone jest jedno miejsce postojowe.

13. W domkach obowiązuje kategoryczny ZAKAZ PALENIA WYROBÓW TYTONIOWYCH.

14. W domkach obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ SMAŻENIA RYB ORAZ UŻYWANIA GRILA NA TARASIE.

15. Nieprzestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz smażenia ryb wiąże się z obciążeniem Wynajmującego kosztem ozonowania domku – dopłata 350 zł.

16. Po upływie terminu pobytu Klient zobowiązany jest pozostawić pobrane klucze od domku/pokoju w recepcji Ośrodka do godz. 10:00.

17. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe z jego winy lub winy odwiedzających.

18. W przypadku pozostawienia rzeczy osobistych w domku/pokoju po upływie doby hotelowej, kończącej okres objęty rezerwacją, pracownicy Ośrodka mają prawo opróżnić domek/pokój z pozostawionych rzeczy osobistych.

19. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w domkach/mieszkaniach będą odesłane na wskazany adres na koszt Klienta. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, rzeczy przechowywane są przez okres 1 miesiąca, a następnie usuwane.

20. W obiekcie zabronione jest:

• zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody właścicieli ,

• zachowanie gości zakłócające spokojne korzystanie z usług ośrodka - właściciele mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie,która narusza tę zasadę,

• zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite,

21. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotów kosztów.

22. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności lub innych przedmiotów, również posiadających wartość naukową lub artystyczną.

23. W przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących jakości usług (np: zauważone zniszczone wyposażenie domku) gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane przez przyczyny od nas niezależne np. przerwy w dostawie prądu czy wody.

24. Ośrodek ma prawo do wykonania usługi o podobnym standardzie w terminie określonym w rezerwacji, gdy realizacja zarezerwowanej usługi okaże się niemożliwa.

25. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką rodziców lub dorosłych opiekunów, którzy ponoszą za nie odpowiedzialność.

26. Opłata za zgubiony klucz wynosi 50 zł.

27. Zabrania się wynoszenia mebli i wyposażenia poza obręb pokoju i tarasu.

28. Obiór i zdanie domków odbywa się zawsze przy udziale obsługi recepcji.

29. W dniu wyjazdu Wynajmujący zobowiązany jest pozostawić domek oraz jego otoczenie w zastanym, należytym porządku( prosimy o nie pozostawianie jedzenia w lodówce, śmieci w koszu, brudnych naczyń oraz powrót na swoje miejsca mebli przestawionych). W przeciwnym razie będzie naliczana dodatkowa opłata w wysokości 50 zł za dodatkowe sprzątanie oraz 50 zł za przestawianie mebli.

30. Regulamin ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie:

• na stronie internetowej www.morena-sielpia.com.pl

• w drodze indywidualnego zapoznania i zaakceptowania przez klienta przy czynnościach meldunkowych

31. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli ośrodka i obowiązuje od dnia 01 czerwca 2012 r.